Đa dạng sinh học họ Lan (Orchidaceae) tại Khu BTTN Ngọc Linh. Phần 1.

Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Ngọc Linh có dãy núi Ngọc Linh cao thứ hai Việt Nam ở trung tâm vùng sinh thái dãy Trường Sơn là một trong những vùng sinh thái..