Hội nghị viên chức, người lao động Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh năm 2021.

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2021, Ban quản lý Khu BTTN Ngọc Linh phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2021; đồng chí Đinh Ngọc Thanh, Giám đốc BQL, đồng chí Nông Văn Kiên, Chủ tịch Công đoàn đồng chủ trì Hội nghị và toàn thể viên chức, người lao động trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã thông qua các Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Dự thảo Báo cáo tổng kết hoạt động công tác Công đoàn năm 2021 và xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2021 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm qua, tập thể các cán bộ viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là quản lý bảo vệ- PCCCR, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện chính sách chi trả DVMTR, tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn khu dân cư…; Nhờ triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nên tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên lâm đơn vị quản lý giảm cá 3 tiêu chí (số vụ, quy mô và tính chất), trong năm 2021 chỉ để xẩy ra 02 vụ vi phạm. Tuy nhiên trên lâm phần đơn vị quản lý vẫn còn tình trạng số ít người dân lén lút vào rừng khai thác nhựa Thông trái phép tại địa bàn xã Xốp, Đăk Choong; săn bắt động vật hoang dã trái pháp luật gây ít nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên hệ sinh thái rừng đặc dụng.

Hội nghị đã sôi nổi thảo luận, đóng góp ý kiến thửn thắn nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, yếu kém của tập thể viên chức và người lao động trong năm qua đó là: Một số viên chức và người lao động chưa chấp hành tốt giờ giấc làm việc, công tác tuần tra bảo vệ rừng, bám dân, bám rừng tại một số địa bàn chưa được thường xuyên do đó việc nắm bắt, ngăn chặn, xử lý vi phạm chưa kịp thời; đồng thời đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Hội nghị đã biểu quyết tán thành 100% các chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu năm 2022:

– Tổ chức quản lý tốt diện tích đất lâm nghiệp được giao; giảm thiểu số lượng, tính chất các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, phòng ngừa, ngăn chặn không để cháy rừng trên diện tích lâm phần được giao quản lý; từng bước tăng độ che phủ rừng; bảo tồn nguyên vẹn cac giá trị đa dạng sinh học hiện có; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, giao khoán quản lý bảo vệ rừng 15.000 ha; thực hiện tốt các phương án, dự án phát triển lâm nghiệp, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao năm 2022.

– Phấn đấu 100% viên chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

– Lãnh đạo tổ chức Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ;

Đồng chí Đinh Ngọc Thanh thay mặt chính quyền ghi nhận sự nổ lực, cố gắng của các tập thể, cán bộ viên chức, người lao động trong toàn đơn vị trong năm công tác vừa qua đồng thời phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước giao năm 2022;

Với tinh thần trách nhiệm cao tập thể cán bộ, viên chức, người lao động trong toàn đơn vị quyết tâm thực hiện tốt những nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch trong năm 2022./.

Một số hình ảnh hội nghị:

 

 

Phòng KH&HTQT- BQL Khu BTTN Ngọc Linh.