Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016
Thứ 4, ngày 22/8/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2016

Email In PDF

Chiều ngày 26 tháng 12 năm 2016, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tổ chức Hội nghi công chức, viên chức, người lao động năm 2016; tham dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Ngọc Thanh giám đốc BQL, đồng chí Lê Mạnh Tiến phó giám đốc, chủ tịch công đoàn cơ sở.

Hội nghị đánh giá, thảo luận các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016

Trong năm 2016 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhìn chung tập thể các cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị đã đoàn kết hoàn thành tót nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị đó là QLBV-PCCC rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, hỗ trợ cộng đồng vùng đẹm Khu bảo tồn, tuyền truyền giáo dục pháp luật trong cộng đồng khu dân cư.

Lực lượng Kiểm lâm địa bàn đã thực hiện tốt phương châm bám dân, bám rừng, quản lý rừng tận gốc, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn trong việc thành lập các tổ bảo vệ rừng thôn bản; phối hợp tuần tra truy quét xử lý vi phạm lâm luật trên địa bàn; công tác thực thi pháp luật luô được chú trọng, các vụ vmphamj được phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời. Trong năm 2016 trên tổng số 37.485,98 ha rừng đặc dụng đơn vị quản lý không thể xẩy ra cháy rừng và phá rừng, lấn chiếm đất rùng làm nương rẫy.

Tuy nhiên, tại một số đai bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tình trạng khai thác nhựa thông, phong lan, săn bắn bẩy bắt thú rừng và các loại lâm sản ngoài gỗ trái phép khác, đặc biệt là tình hình chống người thi hành công vụ vẫn còn xẩy ra; công tác khắc phục 63,1 ha rừng trồng năm 2010 đạt kết quả chưa cao.

Phương hướng nhiệm vụ trong năm 2017.

Thực hiện tốt phương án PCCC rừng mùa khô 2016-2017; phương án PCCC rừng giai đoạn 2016-2020; phương án khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2016-2020 (15.000 ha); Kế hoạch cường công tác QLBVR-QLLS giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn đơn vị quản lý; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và hỗ trợ cộng đồng vùng đệm, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất Khu bảo tồn...

Các chỉ tiêu cụ thể.

1. Phấn đấu giảm 20% số vụ vi phạm lâm luật so với năm 2015;

2. 85% tổng số cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; không cán bộ, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ.

3. 100% cán bộ công chức, viên chúc và người lao động trong toàn đợn vị được tham gia học tập giáo dục về tư tưởng chính trị, các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước;

4 Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu Công đoàn cơ sở trong sạch vững mạnh.

Trần Hữu Thao - BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động