Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hiệu quả giao khoán bảo vệ rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

E-mail Print PDF

Với 36.708,67 ha diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, địa hình phức tạp, nằm giáp ranh khu dân cư của 06 xã và 01 thị trấn, nhu về đất sản xuất, gỗ, củi ngày càng tăng nên sức ép từ cộng đồng dân cư lên tài nguyên thiên nhiên rừng ngày càng lớn, bên cạnh đó lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ QLBVR, PCCCR mỏng, việc tuần tra, kiểm tra có nơi chưa được thường xuyên nên trên lâm phần đơn vị quản lý tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép như rễ Na rừng, Võ đắng, cây Cu li, nhựa Thông....vẫn xẩy ra tại một số địa bàn. Nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trên, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã tiến hành giao khoán bảo vệ 14.986,03 ha rừng đặc dụng giai đoạn 2016-2020 cho 49 cộng đồng của 06 xã và 01 thị trấn để bảo vệ với đơn giá 400.000 đ/ha/năm với mục đích:

Bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng giao khoán, nâng cao chất lượng rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng góp phần bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học;

Tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập nhằm ổn định đời sống của nhân dân sống gần rừng, giữ gìn an ninh- trật tự trong khu vực đặc biệt là phát huy được nguồn nhân lực tại địa phương đối với nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng.

Thay đổi hình thức khoán.

Các năm trước đây, từ nguồn ngân sách Trung ương và tiền dịch vụ môi trường rừng, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh tiến hành giao khoán bảo vệ rừng cho các cá nhân, hộ gia đình trong khu vực; mỗi cá nhân, hộ gia đình không quá 30 ha rừng nhận khoán; tuy nhiên hiệu quả chưa được như mong muốn, một số hộ gia đình, cá nhân nhận khoán chưa tự giác tham gia tuần tra bảo vệ rừng nhận khoán nên trên lâm phần giao khoán còn xẩy ra tình trạng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ, phá rừng làm rẫy, săn bắt động vật hoang giã. Mặt khác, với hình thức giao khoán cho cá nhân, hộ gia đình, giữa các cá nhân, hộ gia đình còn tạo ra tính so bì, thắc mắc, khiếu nại giữa người được nhận khoán và người không được nhận khoán. Cơ chế sử dụng tiền nhận khoán bảo vệ rừng chưa được thống nhất tại một số địa phương nên chưa phát huy được tính cộng đồng, nhiều hộ gia đình nhận khoán vì những lý do khác nhau nên không tố giác hành vi vi phạm lâm luật, còn có tư tưởng ỷ lại từ chính sách của Nhà nước...;

Trước thực trạng đó BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh chỉ đạo bộ phận chuyên môn rà soát diện tích rừng gần khu dân cư, nương rẫy, khu vực có nguy cơ xâm hại cao, lập kế hoạch làm việc với chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn trên lâm phần quản lý, từ đó đi đến thống nhất giữa đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương về số lượng cộng đồng tham gia nhận khoán; diện tích nhận khoán phải tương ứng với tỷ lệ dân số của từng thôn để đảm bảo hài hòa trong thu nhập; vị trí rừng giao khoán phải giáp ranh địa bàn thôn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, PCCCR. Đồng thời chỉ đạo Phòng chuyên môn, Hạt kiểm lâm trực thuộc, các trạm kiểm lâm cửa rừng phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn tổ chức họp các cộng đồng tham gia nhận khoán phổ biến rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên liên quan đồng thời hướng dẫn cộng đồng thành lập các nhóm hộ, tổ bảo vệ rừng thôn bản, xây dựng kế hoạch tuần tra hàng tuần, tháng và tổ chức thực hiện có sự giám sát của kiểm lâm phụ trách địa bàn (số lượng Tổ, nhóm hộ bảo vệ rừng được thành lập tùy theo điều kiện của từng thôn); hướng dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền nhận khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng nhận khoán.

Để công tác kiểm tra, giám sát và nắm bắt việc tổ chức tuần tra bảo vệ rừng giao khoán của các cộng đồng, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh hướng dẫn  cộng đồng ghi Nhật ký tuần tra bảo vệ rừng, thống nhất về bố cục ghi chép trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng giữa các thôn, từ đó làm cơ sở theo dõi đánh giá việc thực hiện tuần tra bảo vệ rừng của cộng đồng nhận khoán cũng như nắm vững được diễn biến tài nguyên rừng tại khu vực giao khoán. Hướng dẫn cộng đồng thôn bản xây dựng Quy ước bảo vệ rừng thôn bản niêm yết tại nhà văn hóa, nhà rông và công khai số điện thoại lãnh đạo đơn vị, cán bộ kiểm lâm địa bàn để kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh từ nhân dân.

Hiệu quả của việc giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng.

Mặc dù thời gian giao khoán bảo vệ rừng giai đoạn 2016-2020 được thực hiện từ tháng 02/2017 nhưng do được tổ chức chặt chẽ, đảm bảo sự đồng thuận cao giữa đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng nhận khoán; qua kiểm tra diện tích rừng giao khoán kết quả thực hiện việc bảo vệ rừng của các cộng đồng nhận khoán từng bước đảm bảo yêu cầu đặt ra; các cộng đồng nhận khoán tự giác tổ chức phân công, cắt cử lực lượng tuần tra bảo vệ rừng theo kế hoạch đã được lập, ghi chép Nhật ký tuần tra đầy đủ đồng thời báo cáo kết quả tuần tra bảo vệ rừng tại các cuộc họp giao ban hàng tháng tại UBND các xã, thị trấn; việc tuần tra bảo vệ rừng dần đi vào khuôn khổ. Bên cạnh đó lực lượng kiểm lâm của đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm tra, thường xuyên bám địa bàn được phân công, làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong quần chúng nhân dân nên tình trạng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ (nhựa Thông, cây Cu li), nạn săn bắn, bẩy bắt động vật hoang dã, đặc biệt là việc cơi nới nương rẫy, lấn chiếm đất rừng để sản xuất giảm cả về số vụ, quy mô và mức độ so với năm 2016;

Để công tác giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng đạt hiệu quả cao trong thời gian tới đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương cơ sở trong việc kiểm tra, giám sát các cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, gắn trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng đối với diện tích rừng nhận khoán; kịp thời nghiệm thu, thanh toán tiền nhận khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng nhận khoán khi được tạm ứng, thanh toán từ nguồn DVMTR, ngân sách nhà nước nhằm ổn định về đời sống, khuyến khích người dân yên tâm gắn bó với nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Đối với các cộng đồng nhận khoán để mất rừng, ảnh hưởng đến diện ích, chất lượng rừng, đơn vị kiên quyết xử lý theo quy định hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền chuyển sang cho cộng đồng khác QLBV để vừa đảm bảo diện tích rừng được giao khoán bảo vệ vừa tạo điều kiện cho cộng đồng khác được nhận khoán để tăng cường vai trò của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng./.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế -BQL Khu BTTN Ngọc Linh

 

 

 


 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động