Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Hội nghị tổng kết năm 2015

E-mail Print PDF

Ngày 14/1/2015, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên Ngọc Linh đã tiến hành hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2016.

Về dự có các đồng chí Đinh Ngọc Thanh giám đốc kiêm Hạt trưởng hạt kiểm lâm, đồng chí  Lê Mạnh Tiến Phó giám đốc- Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo, viên chức nghỉ hưu và toàn thể cán bộ công, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Hội nghị đã được nghe Dự thảo các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ viên chức năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016; báo cáo công khai tài chính năm 2015; Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ năm 2015; báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2015 và phương hướng hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2016.

Trong năm 20015 được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, đặc biệt Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Cấp- Ngành hữu quan; sự đoàn kết, gắn bó, nổ lực của tập thể công, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị nên mặc dù còn một số tồn tại và hạn chế nhưng về cơ bản đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ như sau:

  1. Công tác quản lý bảo vệ - phòng CCCR.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, chỉ đạo các bộ phận chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản trái phép và các hành vi xâm hại đến hệ sinh thái rừng đặc dụng trên lâm phần đơn vị quản lý; làm tốt chức năng nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng, bảo tồn nguồn gen động thực vật quý hiếm đặc hữu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hoá, lịch sử, cảnh quan, duy trì vai trò phòng hộ của rừng.

Chỉ đạo các trạm kiểm lâm địa bàn trực thuộc tham mưu chính quyền địa phương cấp xã, thị trấn thành lập tổ bảo vệ rừng cấp thôn, bản; huy động và phối hợp các lực lượng để ngăn chặn mọi hành vi gây thiệt hại đến tài nguyên rừng trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành Luật Đa dạng sinh học, Luật bảo vệ và Phát triển rừng; xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng theo quy định của pháp luật. Lực lượng kiểm lâm địa bàn đã thực hiện tốt phương châm bám dân, bám rừng, quản lý bảo vệ rừng tận gốc, liên tục tuần tra, tổ chức truy quét các đối tượng phá rừng, khai thác rừng và các nguồn lâm sản phụ trái phép; hàng năm đơn vị triển khai xây dựng và thực hiện Phương án PCCCR sát với yêu cầu thực tế nên trong nhiều năm qua không để xẩy ra cháy rừng.

Khoán bảo vệ 22.793,79 ha rừng đặc dụng với đơn giá từ 200.000 đến 400.000 đ /ha/năm cho 382 hộ gia đình, 13 cộng đồng và 09 tổ chức trên địa bàn 5 xã và 01 thị trấn. Từ nguồn tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng đơn vị đã ký hợp đồng với 35 lao động, bổ sung nhân lực cho các khu vực có điểm “nóng” về vi phạm lâm luật và khu vực có nguy cơ xẩy ra cháy rừng cao.

2. Công tác phát triển rừng.

Khoán khoanh nuôi XTTSTN 1.000 ha rừng đặc dụng cho 35 hộ gia đình với đơn giá 200.000 đ/ha/năm; trồng mới 49,9 ha rừng đặc dụng tại các tiểu khu 69; 70; 72 xã Xốp; khắc phục 63,1 ha rừng trồng năm 2010 tại tiểu khu 55; 59 xã Đăk Choong.

3. Công tác tuyên truyền, thực thi và giáo dục pháp luật.

Với mục tiêu “Thay đổi thái độ và hành vi”; từng bước nâng cao kiến thức pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong quần chúng nhân dân để tạo sự đồng thuận cao giữa chính quyền, nhân dân địa phương với đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ QLBV-PCCCR- Bảo tồn ĐDSH...đã chỉ đạo Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nội dung các văn bản QPPL liên quan như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 32/NĐ-CP, Nghị định 157/NĐ – CP; NĐ 40/NĐ-CP....Lồng ghép các chương trình khác kết hợp hướng dẫn khuyến nông – lâm, sử dụng ngôn ngữ bản địa, thời gian và địa điểm tổ chức tuyên truyền lưu động phù hợp với phong tục tập quán sinh hoạt và sản xuất của từng dân tộc thiểu số, tạo mọi điều kiện tốt nhất để nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Trong năm 2015 đơn vị đã tổ chức được 98 buổi tuyên truyền lưu động với 4.271 lượt người tham gia. Hạt kiểm lâm Khu bảo tồn tiến hành xữ lý 16 vụ vi phạm lâm luật, tham mưu UBND huyện xữ lý 01 vụ.

4. Công tác nghiên cứu khoa học.

Phối hợp với các cá nhân, tổ chức nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước tổ chức các cuộc hội thảo nâng cao kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học, tiến hành công tác điều tra, giám sát ĐDSH, bổ sung vào danh lục động thực vật của Khu bảo tồn; cập nhật, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, thu thập tiêu bản, mẫu vật phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen động thực vật, đặc biệt là các loài nguy cấp, quy hiếm có giá trị về bảo tồn cao.

Mặc dù còn có một số hạn chế, tồn tại nhưng nhìn chung công tác bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH trên địa bàn đơn vị quản lý từng bước chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Lực lượng kiểm lâm cơ sở về cơ bản đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cấp xã về các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng; bám địa bàn công tác nên các vụ vi phạm lâm luật đã được ngăn chặn và xữ lý kịp thời.

Số vụ vi phạm Luật ĐDSH, Luật bảo vệ và Phát triển rừng... đã giảm đáng kể về số vụ, tính chất và quy mô. Các hoạt động về chuyển đổi rừng vì mục đích phi lâm nghiệp luôn được đơn vị kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật để giảm thiểu đến mức thấp nhất tác động tiêu cực lên hệ sinh thái rừng.

5. Công tác đầu tư phát triển vùng đệm.

Thực hiện Quyết định 24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012 của Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011-2020. Năm 2015 đơn vị đã đầu từ hỗ trợ 2.320.000.000 đồng /58 thôn bản vùng đệm Khu bảo tồn; khoản kinh phí này được chi cho các nội dung: Đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất (khuyến nông, khuyến lâm, giống cây, giống con giống); hỗ trợ vật liệu xây dựng cho thôn bản (đối với các công trình công cộng của cộng đồng như nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hoá…).

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nghiêm túc, thẳng thắn đánh giá, phân tích và chỉ ra những mặt còn tồn tại hạn chế trong năm công tác vữa qua đó là một số cán bộ viên chức và người lao động còn yếu về bản lĩnh chính trị, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, không thường xuyên bám sát địa bàn quản lý, nên việc nắm bắt, xử lý vi phạm chưa kịp thời, thiếu kiên quyết; công tác phối kết hợp với chính quyền địa phương tại một số địa bàn chưa chặt chẽ.

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Hội nghị cũng đã thống nhất phấn đấu giữ vững 100% diện tích rừng hiện có, quản lý có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm ít nhất 20% số vụ vi phạm lâm luật so với năm trước. Đồng thời tăng cường mối quan hệ hợp tác với cộng đồng địa phương, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn để huy động mọi nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng thông qua việc thực hiện tốt các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển rừng đặc dụng, hỗ trợ cộng đồng vùng đệm.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Ngọc Thanh tiếp thu, ghi nhận những ý kiến góp ý của các cá nhân và cam kết sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, bên cạnh đó chia sẻ những khó khăn hạn chế và thiếu thốn của đơn vị đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2015 của tập thể cán bộ viên chức, người lao động trong toàn đơn vị. Năm 2016 lãnh đạo BQL Khu BTTN Ngọc Linh đoàn kết trong chỉ đạo, điều hành xây dựng lực lượng cán bộ ngày càng vững mạnh về bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức lối sống; phân công vị trí việc làm phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác của từng cán bộ. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện kỷ cương lề lối; tuân thủ, chấp hành đúng nội quy, điều lệ quy định của Ngành, nội quy, quy chế của đơn vị và các bộ phận trực thuộc.

Có chính sách đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ từng bước đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ được giao gắn với chính sách ưu đãi, khuyến khích, thu hút cán bộ đặc biệt là cán bộ khoa học bảo tồn phấn đấu nổ lực để đạt hiệu quả cao nhất trong công tác QLBV-PCCC- bảo tồn đa dạng sinh học./.

 

 

 

 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động