Thứ 6, ngày 21/9/2018
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Tuyên truyền pháp luật tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

E-mail Print PDF

Trong những năm qua văn bản Quy phạm Pháp luật không ngừng được hoàn thiện, bổ sung, sữa đổi góp phần quản lý, điều tiết các mối quan hệ xã hội đa dạng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai phổ biến các nội dung, kiến thức Pháp luật vẫn còn gặp nhiều bất cập; đặc biệt là ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa nơi trình độ dân trí thấp, kinh tế - văn hóa nghèo nàn, phong tục tập quán lạc hậu; điều kiện để tiếp cận với các nguồn thông tin còn rất nhiều khó khăn, hạn chế.

Nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết về kiến thức Pháp luật trong quần chúng nhân đặc biệt các nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng, đa dạng sinh học, giáo dục môi trường... Nhằm tạo điều kiện tốt nhất đưa kiến thức Pháp luật đến với mọi tầng lớp quần chúng nhân dân. Giúp cho mọi người dân hiểu được các quy định của Pháp luật hiện hành, từ đó từng bước nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành Pháp luật; vận dụng các quy định Pháp luật vào thực tiễn cuộc sống là một nhiệm vụ mang tính thường xuyên của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh trong thời gian qua.

Với mục tiêu "thay đổi thái độ và hành vi" Từ năm 2012 đến nay, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã phối hợp với các Ban - Ngành của địa phương các xã, thị trấn vùng đệm tổ chức được 586 buổi tuyên truyền lưu động, với hơn 31.606 lượt người dân tham gia; chuyển tải nội dung Văn bản Quy phạm pháp luật liên quan như: Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Nghị định 32/2006/NĐ-CP về quản lý động thực vật nguy cấp, quý hiếm; Nghị định 99/2009/NĐ - CP về quy định xử phạt hành chính đối với vi phạm về quản lý rừng, quản lý lâm sản; lồng ghép hướng dẫn kỷ thuật khuyến nông - lâm....

Chú trọng xây dựng, đổi mới nội dung tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, sử dụng phương pháp trình chiếu (PowerPoint) kết hợp với một số hình ảnh minh họa, sử dụng ngôn ngữ bản địa, phong cách truyền đạt đơn giản, dễ nhớ; thời gian, địa điểm tổ chức tuyên truyền phù hợp với phong tục tập quán sản xuất và sinh hoạt của nhân dân nên được đông đảo nhân dân tham gia hưởng ứng.

Qua hưởng ứng các buổi tuyên truyền lưu động trên địa bàn 58 khu dân cư của 06 xã và 01 thị trấn vùng đệm Khu bảo tồn, kiến thức và ý thức chấp hành Pháp luật của người dân từng bước chuyển biến mang tính tích cực, người dân tự giác tham công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái; kịp thời tố giác tội phạm vi phạm các quy định về QLBV rừng trên địa bàn; do vậy các vụ vi phạm lâm luật trên địa bàn giảm dần về số vụ, quy mô và tính chất; bên cạnh đó mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị cũng là một tuyên truyền viên tích cực được trang bị đầy đủ về thái độ - kỹ năng - kiến thức để kịp thời giải đáp những thắc mắc tồn tại trong quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận cao giữa đơn vị chủ rừng và quần chúng nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ QLBVR- bảo tồn đa dạng sinh học.

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế - Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh

 

Một buổi tuyên truyền pháp luật của Khu BTTN Ngọc Linh tại thôn Măng Khên xã Đăk Man

 

Bài viết tiêu biểu

Hoạt động