Hỗ trợ phát triển vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh, Kon Tum.

Tính hiệu quả và kịp thời

Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Quyết định số 24/2012/QĐ-TTg, ngày 01/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư và phát triển rừng đặc dụng giai đoạn 2011 – 2020 (Quyết định 24). BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã phối hợp với UBND các xã, thị trấn vùng đệm Khu bảo tồn đồng phê duyệt và hỗ trợ thôn bản vùng đệm Khu bảo tồn mỗi năm 40.000.000 đ/thôn để góp phần phát triển KT-XH vùng đệm, gắn vai trò của nhân dân đối với công tác bảo vệ rừng đặc dụng.

Họp thôn bản thống nhất nội dung trợ 

Tuần tra bảo vệ rừng

            Theo đó, từ nguồn thu DVMTR và tiền ngân sách nhà nước từ năm 2015 đến nay BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh đã lập dự toán hỗ trợ  9.760.000.000 đồng (năm 2015 và 2016 mỗi năm hỗ trợ 58 thôn bản, năm 2018, 2019 hỗ trợ 64 thôn bản); nội dung hỗ trợ gồm: Đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất: hỗ trợ hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ giống cây, giống con; hỗ trợ thiết bị chế biến nông lâm sản quy mô nhỏ. Hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng của cộng đồng thôn, bản như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông thôn bản, nhà văn hóa và các công trình khác. Hàng năm các hạng mục hỗ trợ được lấy ý kiến của người dân thông qua các cuộc họp thôn bản, có sự tham gia của UBND cấp xã, thị trấn nhằm đảm bảo tính thực tế với nhu cầu của các thôn bản. BQL cử cán bộ xuống tận cơ sở thực hiện công tác khuyến lâm đảm bảo đúng thời vụ đối với giống cây trồng.

Gắn trách nhiệm của cộng đồng với bảo vệ, phát triển rừng.

Thông qua hoạt động hỗ trợ, các thôn bản cam kết bảo vệ rừng đặc biệt là diện tích rừng giao khoán; phối hợp với Trạm QLBVR địa bàn tổ chức tuần tra bảo vệ rừng theo đúng kế hoạch, ghi chép Nhật ký tuần tra bảo vệ rừng đầy đủ; công tác tuần tra bảo vệ rừng của nhân dân dần đi vào khuôn khổ, tình trạng khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ như nhựa Thông, cây Cu li đặc biệt là việc cơi nới nương rẫy, lấn chiếm đất rừng để sản xuất giảm dần theo từng năm cả về số vụ, quy mô và tính chất; tình trạng khai thác gỗ đã được kiểm soát, các vụ vi phạm được phát hiện chủ yếu là hành vi mua bán, vận chuyển lâm sản ngoài gỗ được khai thác từ lâm phần quản lý của các đơn vị chủ rừng giáp ranh vận chuyển qua Khu bảo tồn.

Sau 5 năm thực hiện, chương trình hỗ trợ theo Quyết định 24 mang tính thiết thực, luôn nhận được sự đồng thuận cao của chính quyền và nhân dân địa phương, góp phần nâng cao nhận thức và vai trò của người dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng.

Hỗ trợ cây giống Bời lời 

Hỗ trợ xây dựng nhà rông

Phòng KH&HTQT- Ban quan lý Khu BTTN Ngọc Linh