Tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích.

Thực hiện phiếu chuyển 788/PC-SNN ngày 15/7/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  về tổ chức tuyên truyền lợi ích của dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích theo Công văn số 1759/SNV-HCTH, ngày 15/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum.

video 1:

 

video 2

Phòng Khoa Học và Hợp tác quốc tế.